The Oak Desk, Verses

Poetry: Toonda hai baadal

Toonda hai baadal abhi
Garaj raha hai, bhaag raha hai
Kaala hai, par poora nahi
Iss chhor se uss chhor
Bas bhaag raha hai
Ek aur aasmaan ki taraf

Continue reading